Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
89

I C 43/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2018-06-26

Data publikacji: 2020-11-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: 1) Warunkiem utraty przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy po rozpoczęciu świadczenia usług telekomunikacyjnych jest wyraźne poinformowanie go, że taki będzie skutek jego zgody na rozpoczęcie świadczenia tych usług (art. 56 ust. 7 PrTel w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 12 PrKonsU); 2) O uldze, o której mowa w art. 57 ust. 6 PrTel, można (...)
I C 43/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Jakub Petkiewicz Protokolant: Gabriela Sak po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2018 r. na rozprawie w Opolu Lubelskim sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko S. S. z udziałem Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu L. L. Ć. o zapłatę I oddala powództwo; II oddala wniosek pozwanego o zasądzenie kosztów procesu. Asesor sąd
Czytaj więcej»

I C 43/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2018-07-17

Data publikacji: 2020-11-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1) Warunkiem utraty przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy po rozpoczęciu świadczenia usług telekomunikacyjnych jest wyraźne poinformowanie go, że taki będzie skutek jego zgody na rozpoczęcie świadczenia tych usług (art. 56 ust. 7 PrTel w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 12 PrKonsU); 2) O uldze, o której mowa w art. 57 ust. 6 PrTel, można (...)
Sygn. akt I C 43/18 upr. UZASADNIENIE W pozwie wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym 29 października 2016 roku powód (...) S.A. w W. żądał zasądzenia od S. S. kwoty 381,47 złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od wymienionych w pozwie kwot cząstkowych. Powód wniósł także o zasądzenie zwrotu kosztów procesu, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu tego żądania wskazano, że pozwany zawarł z (...) S.A. umowę o świadczenie usług, na podstawie której powód
Czytaj więcej»

I C 185/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2019-01-30

Data publikacji: 2020-06-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: zeznania pozwanego złożone w charakterze świadka w postępowaniu przygotowawczym nie mogą służyć za dowód w sprawie cywilnej, jeśli świadek w postępowaniu karnym przed sądem skorzystał z prawa do odmowy składania zeznań
Sygn. akt I C 185/18 UZASADNIENIE wyroku częściowego z 21 stycznia 2019 r. W dniu 31 lipca 2018 roku do Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim wpłynął pozew (...) sp. z o. o. w W. przeciwko P. C. o uznanie za bezskuteczną wobec powódki czynności prawnej, w drodze której pozwana nabyła od S. A. ruchomości w postaci zbiornika ciśnieniowego (...) rok budowy (...) nr fabryczny (...) oraz parowacza (...) nr seryjny (...) rok produkcji 2013, udokumentowanej fakturą VAT nr (...) z 19 sierpnia 2016 r., celem
Czytaj więcej»

I C 169/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2019-12-20

Data publikacji: 2020-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Wykładnia dyrektyw 72/166/EWG i 2009/103/WE przedstawiona w wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-514/16 oznacza, że prawo unijne nie zobowiązuje państw członkowskich do objęcia ochroną w ramach ubezpieczenia OC szkód wyrządzonych przez pojazd bez związku z jego funkcją komunikacyjną. W żaden sposób nie można uzasadnić tezy, że prawo (...)
I C 169/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Jakub Petkiewicz Protokolant: Marta Migora po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2019 r. na rozprawie w Opolu Lubelskim sprawy z powództwa B. K. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz B. K. kwotę 2451,38 ( 2451,38 ) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od te
Czytaj więcej»

I C 285/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2019-02-28

Data publikacji: 2021-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 285/17 UZASADNIENIE W pozwie z 13 listopada 2017 r. E. (...) Spółka Jawna w L. wniosła o nakazanie S. B. opróżnienia nieruchomości stanowiącej niewyodrębniony lokal mieszkalny położony pod adresem ul. (...) w P. , znajdujący się w budynku mieszkalnym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nr (...) wraz ze wszystkimi osobami tam zamieszkującymi oraz rzeczami i prawami ich reprezentującymi oraz o wydanie
Czytaj więcej»

I C 255/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2018-06-20

Data publikacji: 2021-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 255/15 UZASADNIENIE W pozwie z 25 marca 2014 roku zmodyfikowanym pismami z 8 lipca 2014 roku (k. 47) i z 23 lipca 2014 roku (k. 54) pełnomocnik G. D. zawarł następujące żądania: 1 nakazanie E. D. , aby opuściła i opróżniła z rzeczy reprezentujących jej prawa lokal mieszkalny numer (...) położony przy al. (...) w K. i wydała go do rąk powoda; 2 zasądzenie od pozwanej łącznej kwoty 22 644 zł z tytułu bezumownego korzystania z ww. lokalu za okres od 1 maja 2011 r. do 28 lutego 2014 r.
Czytaj więcej»

I C 625/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2021-03-12

Data publikacji: 2021-07-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 625/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 9 lutego 2021 r. W pozwie wniesionym 11 marca 2015 roku przeciwko D. K. , S. K. (1) , V. P. , K. B. (1) , A. P. (1) , M. P. (1) , M. P. (2) i A. P. (2) powodowie B. i T. małżonkowie W. wnieśli o zakaz przechodu, przejazdu i utwardzania nieruchomości położonej w B. przy ul. (...) , nr działki (...) w zakresie: od strony ul. (...) pasa terenu o szerokości 1,10m do zewnętrznej granicy działki nr (...) , a od strony północnej o szerokości 0,60m. Ponadt
Czytaj więcej»

I C 684/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2018-05-08

Data publikacji: 2020-11-25

trafność 100%

I C 684/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Jakub Petkiewicz Protokolant: Gabriela Konior po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. na rozprawie w Opolu Lubelskim sprawy z powództwa Z. P. przeciwko M. P. o wydanie ruchomości I oddala powództwo; II przyznaje ze środków Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Lublinie adw. K. C. wynagrodzenie w kwocie 2952 (dwa tysiące dziewięćset p
Czytaj więcej»

I C 782/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2015-12-18

Data publikacji: 2016-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 782/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2015r Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Adam Krzak Protokolant: Sylwia Rodak – Maciąg po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2015r sprawy z powództwa M. M. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Agencję Mienia Wojskowego i Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę (...) o uzgodnienie treści księgi wieczystej I Nakazuje w celu uz
Czytaj więcej»

I C 930/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 2018-04-13

Data publikacji: 2021-07-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I C 930/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Jakub Petkiewicz Protokolant: Gabriela Konior po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2018 r. na rozprawie w Opolu Lubelskim sprawy z powództwa A. S. przeciwko I. S. i R. S. o wydanie nieruchomości I oddala powództwo; II zasądza od powoda A. S. solidarnie na rzecz pozwanych I. S. i R. S. kwotę 377,00( 377,00 ) złotych tytułem zwrotu kos
Czytaj więcej»